Natuur

Natuurontwikkeling geeft een belangrijke impuls aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier én goed waterbeheer. Bij deze vorm van grondwerk worden bepaalde grondstukken, bijvoorbeeld landbouwpercelen, omgezet in natuurgebieden.

In dergelijke projecten treedt WVB in eerste instantie op als adviseur voor alle betrokkenen zoals provincies, gemeenten en waterschappen, waterleidingbedrijven, natuurorganisaties, gebiedsontwikkelaars en grondeigenaren.

WVB ontzorgt.

Wij nemen de volledige uitvoering voor onze rekening en creëren in nauwe samenwerking met landschapsarchitecten en ecologen de ideale startsituatie voor het herstel van flora en fauna door middel van:

  • het opstellen van doorstroomprofielen;
  • het ontgraven van toplagen tegen verschraling;
  • het aanleggen van stuwen, dammen, duikers etc.;
  • het baggeren en schoonmaken van bestaande watergangen;
  • het graven van nieuwe poelen;
  • het maken of verhogen van natuurvriendelijke oevers.