Water
 • Wilt u een dijk verzwaren, een vaarweg verbreden, of een haven aanleggen of herinrichten? 
 • Heeft u vragen op het gebied van hergebruik van baggerspecie, waterbodemsanering of milieu? 
WVB onderscheidt zich door zijn kennis en ervaring van watergerelateerde projecten en kan adviseren over de verschillende methoden van baggeren, afvoeren, verwerken en recyclen. Dankzij innovatieve baggermethoden wordt de waterbodem, evenals de flora en fauna in en langs het water, zoveel mogelijk ontzien.

Baggerwerkzaamheden

WVB brengt de kwaliteit en samenstelling van de waterbodem (baggerspecie of slib) op basis van waterbodemonderzoek nauwkeurig in beeld. Daarnaast kunnen wij:

 • peilwerk verrichten;
 • bagger- en herinrichtingsplannen maken;
 • structuur van waterbodems in kaart brengen;
 • het complete saneringstraject uitvoeren inclusief transport, verwerking en hergebruik van grondstoffen.           

WVB is innovatief, deskundig en werkt te allen tijde duurzaam, efficiënt en conform de wet-en regelgeving.

Waterbouw


WVB is een ervaren projectleider bij grootschalige waterprojecten ten behoeve van bijvoorbeeld hoogwaterbescherming of herinrichting zoals dijkverzwaringen, aanleg van nieuwe dijken, multifunctionele waterkeringen en het graven van nevengeulen. Wij houden rekening met de lokale situatie en streven naar milieuvriendelijke en innovatieve oplossingen. Wij bieden maatwerk op de volgende waterbouwprojecten:

 

 • havens
 • sluizen, stuwen en waterkeringen;
 • kademuren, dammen en oevers;
 • vaarwegen, rivieren en kanalen;
 • aquaducten